ĐĂNG KÝ KHÓA HỌCQUY LUẬT GIEO HẠTTHEO NGUYÊN LÝ NHÂN QUẢ

[tcb-script type=”text/javascript”] (function(){ var r = window.document.referrer != “”? window.document.referrer: window.location.origin; var f = document.createElement(“iframe”);f.setAttribute(“src”, “https://bke.getflycrm.com/api/forms/viewform/?key=VNzaxeCk4HwcDWT1QHn68Zr8LxuXyDWQPWZK3uWN6E4mU9ld7N&referrer=”+r); f.style.width = “100%”;f.style.height = “500px”;f.setAttribute(“frameborder”,”0″);f.setAttribute(“marginheight”,”0″); f.setAttribute(“marginwidth”,”0″);var s = document.getElementById(“getfly-optin-form-iframe-1509787214811”);s.appendChild(f); })(); [/tcb-script]

Facebook Comments