Chào mừng bạn tới với chặng 3 
Tăng tốc - Thực chiến

Chúng tôi tin rằng HẠNH PHÚC đến từ bên trong và hài hòa với thế giới bên ngoài. Sống chính là Làm việc, Làm việc chính là Sống. Hạnh phúc là mỗi ngày được làm việc tốt. Tạo dựng một HỆ SINH THÁI XANH tràn đầy sinh khí là điều mà chúng tôi hướng đến mỗi ngày.

Video hướng dẫn Chặng 3

Trực OMI

Chặng 3: Tăng tốc - Thực chiến

Thời gian qua chặng: 10 ngày

Gọi điện cho tệp
khách hàng cũ

Trực Zalo

Tiêu chuẩn: Thách thức vượt ngưỡng bản thân - 10 ngày sóng lớn

Hành trình chặng 3: Tăng tốc - Thực chiến

Bạn hãy viết ra những khó khăn khi qua chặng

Gọi điện cho tệp
khách hàng mới

Chú ý 

Đúc kết lại video theo ý hiểu bản thân

Quay một video đúc kết cuộc đời, sợi chỉ đỏ bản thân và mức độ phù hợp đối với Team

Trả bài tập trong nhóm Facebook

Chú ý 

Đúc kết lại video theo ý hiểu bản thân

Quay một video đúc kết cuộc đời, sợi chỉ đỏ bản thân và mức độ phù hợp đối với Team

Trả bài tập trong nhóm Facebook

Chú ý 

Đúc kết lại video theo ý hiểu bản thân

Quay một video đúc kết cuộc đời, sợi chỉ đỏ bản thân và mức độ phù hợp đối với Team

Trả bài tập trong nhóm Facebook

Chú ý 

Đúc kết lại video theo ý hiểu bản thân

Quay một video đúc kết cuộc đời, sợi chỉ đỏ bản thân và mức độ phù hợp đối với Team

Trả bài tập trong nhóm Facebook