Chào mừng bạn tới với
chặng 4 Về đích

Chúng tôi tin rằng HẠNH PHÚC đến từ bên trong và hài hòa với thế giới bên ngoài. Sống chính là Làm việc, Làm việc chính là Sống. Hạnh phúc là mỗi ngày được làm việc tốt. Tạo dựng một HỆ SINH THÁI XANH tràn đầy sinh khí là điều mà chúng tôi hướng đến mỗi ngày.

Video hướng dẫn Chặng 4

Đánh giá 360

Chặng 4: Về đích

Tiêu chuẩn: Thái độ hơn trình độ

Hành trình chặng 4: Về đích

Bạn hãy viết ra những khó khăn khi qua chặng

Bạn đã trở thành
cộng sự chính thức

Nguyễn Thị Phương Anh khu vực miền bắc
SĐT: 0372 321 555

Lê Thị Ngọc Ánh khu vực miền nam
SĐT: 0966 603 474

Liên hệ trực tiếp Ad để có thể nhận lịch đánh giá 360

Chú ý 

Đúc kết lại video theo ý hiểu bản thân

Quay một video đúc kết cuộc đời, sợi chỉ đỏ bản thân và mức độ phù hợp đối với Team

Trả bài tập trong nhóm Facebook

Chú ý 

Đúc kết lại video theo ý hiểu bản thân

Quay một video đúc kết cuộc đời, sợi chỉ đỏ bản thân và mức độ phù hợp đối với Team

Trả bài tập trong nhóm Facebook

Chú ý 

Đúc kết lại video theo ý hiểu bản thân

Quay một video đúc kết cuộc đời, sợi chỉ đỏ bản thân và mức độ phù hợp đối với Team

Trả bài tập trong nhóm Facebook