SỨ MỆNH (Nhiệm vụ xuyên suốt cuộc đời)
Nhân bản hệ giá trị 3 Gốc Rễ: Đạo Đức, Nghị Lực, Trí Tuệ đi khắp mọi miền đất nước và lan rộng hơn nữa. Đưa 3 Gốc Rễ thấm sâu vào từng nếp nghĩ, nếp làm của học sinh, giáo viên, phụ huynh và người đi làm.

TẦM NHÌN (Những mốc mục tiêu)
Giai đoạn 1 (2014 – 2019): Xây dựng cộng đồng Thân Tâm Trí (Sức khỏe và giáo dục đào tạo, hệ thống trường, cộng đồng)
Giai đoạn 2: Hệ thống liên kết các nhóm cộng đồng (công nghệ và con người tinh nhuệ)
Giai đoạn 3: Phát triển nhân rộng cộng đồng: Hệ thống trường, Westpoint mini VN, Trường trong chùa, Cộng đồng sống tử tế (mô hình thực tế)