Event

Viện đào tạo Bách Khoa > Cộng đồng > GIÁ TRỊ CUỘC ĐỜI (K1)

GIÁ TRỊ CUỘC ĐỜI (K1)

06/03/2018
4:58 PM - 4:58 PM

Phòng Thiền

Speaker:
Thầy Trần Việt Quân

GIÁ TRỊ CUỘC ĐỜI (K1)

Tìm lại ý nghĩa cuộc sống