Đăng ký sự kiện: “Làm thế nào để quan sát tâm” - Viện đào tạo Bách Khoa

Đăng ký sự kiện: “Làm thế nào để quan sát tâm”

Viện đào tạo Bách Khoa > Đăng ký sự kiện: “Làm thế nào để quan sát tâm”

ĐĂNG KÝ SỰ KIỆNLÀM SAO ĐỂ QUAN SÁT TÂM

[tcb-script type=”text/javascript”] (function(){ var r = window.document.referrer != “”? window.document.referrer: window.location.origin; var f = document.createElement(“iframe”);f.setAttribute(“src”, “https://bke.getflycrm.com/api/forms/viewform/?key=4qeewZFVPZZ7NBO2B7sg2XccqwxYB6lUySE8mjm9NWYpwDUlyj&referrer=”+r); f.style.width = “100%”;f.style.height = “350px”;f.setAttribute(“frameborder”,”0″);f.setAttribute(“marginheight”,”0″); f.setAttribute(“marginwidth”,”0″);var s = document.getElementById(“getfly-optin-form-iframe-1519197655982”);s.appendChild(f); })(); [/tcb-script]

Facebook Comments