Những trường hợp được bảo lưu miễn phí khi đảm bảo các điều kiện : 

  • Sản phẩm còn trong thời hạn bảo hành ( 01 năm)  và còn giữ phiếu thu của lớp học
  • Thời hạn bảo hành được tính bắt đầu từ ngày tổ chức lớp học

Những trường hợp KHÔNG được bảo lưu miễn phí :

  • Sản phẩm hết thời hạn bảo lưu từ ngày đăng ký khóa học bke.edu.vn sẽ kiểm tra sản phẩm và quyết định xem phản ánh của khách hàng về sản phẩm có nằm trong quyền hạn bảo hành hay không, nếu phản ánh của khách hàng nằm trong điều kiện bảo hành thì bke.edu.vn sẽ sửa chữa hoặc thay thế sản phẩm bị lỗi. bke.edu.vn cũng có quyền quyết định trong việc giải thích các điều kiện bảo hành chất lượng sản phẩm trong tài liệu này.Trong trường hợp khách hàng không còn giữ giấy phiếu thu mà bke.edu.vn không thể tìm thấy số liệu giống hệt các thông tin cần thay thế thì bke.edu.vn sẽ cung cấp sản phẩm có phẩm chất và tính năng tương đương.